معرفی Apache Lucene

Apache Lucene یک Search Library  که توسط Java نوشته شده است. با توجه به قابلیتهای پیکربندی و Generous license term در حوزه آکادمیکی و تبلیغات خیلی مشهور شده است. Lucene یک فراهم آورنده جستجو بر روی Document می باشد.

یک Documentادامه مطلب