ادامه Apache Mahout

هدف از این پروژه فراهم آوردن محیطی است تا با استفاده از آن بتوان برنامه های Machine Learning را با قابلیت سازگاری و مقیاس پذیری بالاتری تولید کرد.

سه جزء مهم از Apache mahout برای ساختن الگوریتمهای مقیاس پذیر عبارتند ادامه مطلب


آشنایی و شروع کار با Mahout

زیر پروژه Mahout که جزء جدایی ناپذیر پروژه هدوپ است یک محیط برای ایجاد برنامه ها و الگوریتم های یادگیری ماشین به صورت توزیع شده می باشد. این زیرپروژه شامل الگوریتم ها و کتابخانه های مختلفی برای داده کاوی می … ادامه مطلب