معرفی Apache Storm

 Storm یک سیستم با قابلیت پردازش داده ها به صورت جریان داده ، قابل اعتماد، تحمل خطا، و همچنین توزیع خطا می باشد. در Storm  کارها به اجزاء مختلف واگذار می شوند و هر جزء مسئولیت پردازش وظیفه خاص خود … ادامه مطلب