خدمات راه اندازی

برای مطالعه قوانین مربوط به خدمات راه اندازی به بخش قوانین و مقررات مراجعه فرمایید.

    * تمامی سرویس های راه اندازی شامل حداقل دو گره می باشد و برای هر گره اضافه در هر سرویس مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به مبلغ سرویس اضافه خواهد شد. همچنین نصب زیرپروژه های مرتبط با هدوپ مبلغ توافقی خواهد بود که به صورت مجزا در فاکتوری جدید ارسال خواهد شد.