پرسشنامه داده های کلان در ایران

پرسشنامه ای که مشاهده می کنید جهت گردآوری اطلاعات مربوط به میزان استفاده و آشنایی شرکت ها،سازمان ها و محققین در دانشگاه ها از ابزارها و مباحث داده های کلان تنظیم شده است. از شما برای تکمیل این اطلاعات سپاسگزاریم.