آزمایش اجرای MapReduce بر روی رزبری پای

Raspberrypi-HadoopMapReduce

همیشه این فرض وجود داشته که آیا برای استفاده از هدوپ و اجرای یک عمل MapReduce نیازمند سخت افزارهای گران و قدرتمند هستیم؟ ما در این آزمایش قصد داریم چگونگی اجرای یک عمل MapReduce را بر روی یک دستگاه کامپیوتر … ادامه مطلب